Voorwaarden en Condities

Gewijzigd op 16-jun-2022.

1. Deze dienst

Edloomio wordt door Edloomio Group bv (wij, wij) aan u geleverd. Uw gebruik van deze Dienst en alle aanvullende diensten die door ons worden geïntroduceerd en hierin zijn opgenomen, betekent dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

2. Subsidiabiliteit

U moet minimaal 18 jaar oud zijn om u te registreren op en gebruik te maken van de Dienst. Door u te registreren en gebruik te maken van de Dienst garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent en uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden begrijpt.

3. Registratie en accountintegriteit

3.1 Als onderdeel van het registratieproces dient u een account aan te maken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie die u verstrekt juist is, niet misleidend en betrekking heeft op u. U kunt geen account aanmaken met de informatie van een andere persoon of met woorden die de handelsmerken of het eigendom zijn van een andere partij (inclusief de onze), of vulgair, obsceen of op een andere manier ongepast zijn. Wij behouden ons het recht voor om met of zonder voorafgaande kennisgeving een account dat in overtreding is op te schorten of te beëindigen.

3.2 Wanneer wij een organisatie een aantal gebruikerslicenties voor de Service verstrekken, moeten deze worden nageleefd. Gebruikerslicenties mogen niet tussen gebruikers worden gedeeld. Een inbreuk op deze clausule zal resulteren in de beëindiging van de misbruikte accounts en/of alle accounts die aan de organisatie zijn verstrekt.

3.3 Indien u om welke reden dan ook vermoedt dat uw inloggegevens bekend zijn gemaakt aan of verkregen zijn door een andere partij dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen. Wij nemen nooit contact op met gebruikers met het verzoek om hun inloggegevens of andere gegevens te bevestigen.

4. Prijzen, plannen en functies

4.1 Voor actuele prijzen en plannen, zie de prijzen pagina op onze website.

4.2 Wij behouden ons het recht voor om prijzen, plannen en de aangeboden functies op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen.

5. Betaling

5.1 Alle abonnementsdiensten worden jaarlijks vooraf gefactureerd.

5.1.2 Als u een upgrade uitvoert vanuit een proefaccount wordt u onmiddellijk in rekening gebracht voor het benodigde volledige account.

5.1.3 Aangezien de Dienst 12 maanden vooruit betaald moet worden, zal de volledige betaling op elke verjaardag uitgevoerd worden.

5.2 Niet-abonnementsgebonden diensten worden vooraf voor het benodigde volledige bedrag in rekening gebracht.

5.3 De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

5.5 Na het verstrijken van de eerste betalingstermijn ontvangt u een herinneringsfactuur met een tweede betalingstermijn van 5 werkdagen.

5.6 Na het verstrijken van de tweede betalingstermijn ontvangt u een nieuwe herinneringsfactuur met 8% vertragingsrente over het totale factuurbedrag exclusief BTW. Er wordt een derde betalingstermijn van 5 werkdagen vastgesteld.

5.7. Na het verstrijken van de derde betalingstermijn zullen alle actieve licenties en abonnementen worden opgeschort en zal de verwerking van de betaling worden overgedragen aan een incassobureau.

5.8 Abonnementen worden automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van twaalf (12) maanden (elk, een "Verlengingstermijn"), tenzij een der Partijen schriftelijk
kennisgeving van niet-verlenging overeenkomstig sectie 6.

6. Annulering

6.1 U kunt uw account of abonnementen annuleren door de andere Partij ten minste dertig (30) dagen voor het einde van de dan lopende Termijn schriftelijk in kennis te stellen van het niet verlengen van uw account of abonnementen.

6.2 Annulering is pas geldig nadat u een bevestiging van ons heeft ontvangen.

6.3 Als wij om welke reden dan ook stoppen met het leveren van de dienst aan u, zullen wij u een terugbetaling geven van het pro rata bedrag van de maandelijkse of jaarlijkse kosten die vooraf betaald waren. Anders heeft u geen recht op terugbetaling of tegoed voor welke reden dan ook.

7. Accounts upgraden

7.1 Cliënten hebben de mogelijkheid om hun accounts en de aangeboden diensten op elk moment te upgraden

7.2 Wanneer een account wordt opgewaardeerd, worden de nieuwe hogere maandelijkse kosten automatisch onmiddellijk toegepast. Deze factuur zal een inhouding bevatten voor de vorige vooruitbetaling voor het vorige plan.

7.3 Bij opwaardering van een 12-maandenrekening worden de verhoogde kosten onmiddellijk op de rekening in rekening gebracht voor het extra verschuldigde bedrag tot de verjaardatum.

8. Bèta-, proef- en aanbiedingsperioden

8.1 Bèta-, proef- of aanbiedingsperioden worden naar eigen goeddunken aangeboden en kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden ingetrokken.

8.2 Slechts één persoon mag gebruik maken van één bèta-, gratis of proefaccount, het account kan niet worden gedeeld door meerdere personen.

8.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bèta-, proef- of aanbiedingsperiode-accounts.

9. Technische ondersteuning

9.1 Technische ondersteuning wordt verleend via ons ondersteuningsprogramma en andere middelen die wij besluiten te gebruiken om de gebruikers een goede service te verlenen.

9.2 Wij behouden ons het recht voor om geen volledige technische ondersteuning te bieden aan gebruikers van gratis of proefaccounts.

10. Specifieke dienstvoorschriften

10.1 Als gebruiker stemt u ermee in geen van de volgende dingen te doen:

 1. Misbruiken, lastigvallen, bedreigen, stalken, belasteren of op welke manier dan ook proberen de rechten van een andere gebruiker of derde partij te schenden.
 2. Het publiceren of trachten te verspreiden van materiaal of informatie die onwettig, schadelijk, obsceen, onfatsoenlijk, lasterlijk, godslasterlijk, lasterlijk, racistisch of op enige andere wijze ongepast of verwerpelijk is.
 3. Gebruik of oogst van gegevens die door andere gebruikers zijn verstrekt op een manier waartegen zij bezwaar zouden hebben.
 4. aan te zetten tot illegale activiteiten of activiteiten die de rechten schenden van andere gebruikers van de Dienst of van derden, ongeacht of het gaat om personen of organisaties.
 5. Inhoud te leveren of te plaatsen die bedoeld is om andere gebruikers of derden opzettelijk te misleiden, met inbegrip van inhoud die valselijk is gemaakt om van ons afkomstig te zijn of door ons te worden onderschreven.
 6. Zich voordoen als een andere gebruiker, derde partij of medewerker van de organisatie met als doel informatie van de gebruiker of derde partij te verkrijgen.
 7. Het verzenden of overdragen van virussen, trojaanse paarden, wormen of andere kwaadaardige programma's of code bedoeld om te spioneren, controle te krijgen over, verstoren, vernietigen of op enige andere wijze schade toe te brengen aan computerhardware of -software of enige andere apparatuur.
 8. Pogingen om toegang te krijgen tot onze servers of andere apparatuur om de veiligheid, beveiliging of privacy van een van de diensten die door gebruikers en ons worden geleverd of waar gebruikers en wij op vertrouwen, te verstoren, belemmeren, overbelasten of anderszins te hinderen of in gevaar te brengen.
 9. de Dienst of de inhoud ervan te herdefiniëren of aan te passen, of door ons op de Dienst verstrekte mededelingen (en reclame, indien van toepassing) te verwijderen, onleesbaar te maken of te blokkeren.
 10. Laadt of verschaft toegang tot inhoud op de Dienst of linkt naar andere inhoud van de Dienst, die inbreuk maakt op het handelsmerk, patent, handelsgeheim of enig ander eigendomsrecht van een derde partij of inbreuk maakt op enige wet op intellectuele eigendom.
 11. Het verzenden van junk of spam e-mail of e-mails of berichten waarin piramidespelen, kettingbrieven of andere activiteiten worden gepromoot die gebruikers en anderen uitnodigen om deel te nemen aan het verspillen van hun tijd en/of geld.
 12. Gebruik van een robot, spider, scraper of andere technische middelen om toegang te krijgen tot de Dienst of enige inhoud van de Dienst.
 13. Indien u deze Algemene Voorwaarden schendt door het verzenden van ongevraagde bulk e-mail, (spam) of andere bulk communicatie naar gebruikers zullen uw acties schade berokkenen aan ons en aan de Dienst. Dergelijke schade is moeilijk te kwantificeren en als zodanig gaat u ermee akkoord ons € 50 te betalen voor elke individuele e-mail of andere communicatie die naar een gebruiker of derde partij wordt gestuurd.
 14. De bovenstaande lijst is niet bedoeld om volledig te zijn. Wij behouden ons het recht voor om (met of zonder kennisgeving) inhoud te verwijderen en de account van een gebruiker die naar ons eigen oordeel in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt, op te schorten of te beëindigen (met of zonder kennisgeving).

11. Eigendom van de inhoud

11.1 Als gebruiker behoudt u alle eigendomsrechten op de door u verstrekte content.

11.2 U garandeert dat de door u geleverde inhoud niet toebehoort aan een derde partij wiens rechten zijn geschonden door de inhoud die op de Dienst is geplaatst. Bovendien, indien de inhoud eigendom is van een derde partij, gaat u ermee akkoord om alle royalty's, boetes en schikkingen te betalen die verschuldigd zijn aan die partij, zonder enige bijdrage van ons te vragen.

12. Auteursrechtelijk beschermd materiaal

12.1 Wij tolereren of stimuleren op geen enkele wijze het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde of eigendomsrechtelijk beschermde inhoud of informatie door gebruikers die niet de wettelijke eigenaren van dergelijke inhoud zijn.

12.2 Wanneer wij door de eigenaar van dergelijke inhoud op de hoogte worden gebracht van dergelijke inbreuken, zullen wij de inhoud zo snel als praktisch mogelijk is van de Dienst verwijderen. Maar alleen wanneer wij redelijkerwijs de ware eigenaar van dergelijke inhoud kunnen achterhalen.

12.3 Indien u als eigenaar van dergelijke inhoud van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen en ons schriftelijk alle relevante informatie te verstrekken.

13. Toezicht op de inhoud

Gebruikers kunnen vrijelijk inhoud toevoegen aan de Dienst. Wij houden geen toezicht op en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die op de dienst wordt geplaatst. Indien wij op enig moment besluiten toezicht te houden op de Dienst betekent dit niet dat wij de verantwoordelijkheid op ons nemen voor het verwijderen van enige inhoud of het gedrag van enige gebruikers op dat moment of in de toekomst.

14. Beëindiging

14.1 Wij kunnen uw account te allen tijde opschorten indien deze Algemene Voorwaarden zijn geschonden. U ontvangt een schriftelijke kennisgeving over de opschorting. Als wij de kwestie(s) waarop de schorsing is gebaseerd na 30 dagen niet kunnen oplossen, hebben wij het recht om uw account te beëindigen. Na beëindiging geven wij u 14 dagen toegang om alle inhoud en materialen over te zetten. Als gebruiker kunt u ervoor kiezen om uw account op elk gewenst moment te beëindigen (met inachtneming van een eventueel aangegaan betalingsplan) en bent u vrij om alle inhoud die u hebt gemaakt bij beëindiging te verwijderen.

14.2 Verschillende clausules in deze Algemene Voorwaarden zijn ontworpen om na beëindiging te blijven bestaan en voort te duren, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) clausules 11 en 18.

15. Toegang en back-ups

15.1 Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Dienst te allen tijde beschikbaar is en volledig functioneert. Echter, in het geval dat de Dienst geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is of niet naar behoren functioneert, zullen wij u (waar mogelijk) de mogelijkheid bieden om de Dienst die wij u in eerste instantie hadden moeten aanbieden, opnieuw uit te voeren - waar dit gepast en praktisch is. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij een volledige of gedeeltelijke terugbetaling aanbieden, onder voorbehoud van artikel 17.3 hieronder.

15.2 Restituties zullen niet worden aangeboden wanneer een derde leverancier die een dienst aan u levert, in plaats van ons, het probleem veroorzaakt.

15.3 U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van een back-up van alle inhoud of gegevens die u op de Dienst invoert. Wij raden u ten sterkste aan regelmatig een volledige back-up te maken van al uw inhoud en gegevens op de Dienst.

16. Disclaimer

16.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van enige inhoud op de Dienst, (behalve wanneer dergelijke Inhoud door ons wordt verstrekt) noch voor enige advertenties die op de Dienst worden geplaatst.

16.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor links naar websites van derden vanuit de Dienst en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van een website of dienst van een derde door ons.

17. Beperking van aansprakelijkheid

17.1 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u op grond van een contract, onrechtmatige daad of anderszins (inclusief nalatigheid), precontractuele of andere verklaringen (anders dan frauduleuze of nalatige onjuiste voorstellingen) of anderszins voor enig verlies van zaken, contracten, winsten, schade aan goodwill of verwachte besparingen of voor enige indirecte of gevolgschade of verlies van welke aard dan ook.

18. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord ons en onze dochterondernemingen, filialen en partners en hun respectievelijke functionarissen en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor enig verlies, boetes, kosten, aansprakelijkheid of claim gemaakt door een derde partij als gevolg van uw inbreuk op deze Algemene Voorwaarden tijdens het gebruik van de Dienst of een andere dienst die door ons wordt aangeboden.

19. Privacy

Wij nemen uw privacy serieus. Wij zijn gevestigd in de EU (inclusief onze cloudservers) en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

20. Gebruikersgegevens

Hierbij erkent u en stemt u ermee in dat wij persoonsgegevens moeten verwerken, doorgeven en opslaan volgens de gedocumenteerde instructies en zoals gespecificeerd in het addendum gegevensverwerking ("DPA").

21. Scheidbaarheid

De paragrafen, subparagrafen en clausules van deze Algemene Voorwaarden zullen onafhankelijk van elkaar worden gelezen en geïnterpreteerd. Indien een deel van deze Algemene Voorwaarden of paragrafen, subparagrafen of clausules ongeldig worden bevonden, zal dit geen invloed hebben op de overige paragrafen, subparagrafen en clausules.

22. Kwijtschelding

Het niet afdwingen door ons van opgebouwde rechten onder deze Algemene Voorwaarden dient niet te worden opgevat als of te worden beschouwd als een afstandsverklaring van die rechten, tenzij wij de afstandsverklaring schriftelijk erkennen.

23. Gehele voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, mits u hiervan vooraf redelijkerwijs in kennis wordt gesteld.

24. De Consumer Rights Act 2015 & California Consumer Privacy Act van 2018

Deze Algemene Voorwaarden zijn specifiek geschreven in overeenstemming met de Consumer Rights Act 2015 en de California Consumer Privacy Act van 2018. Mochten deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met deze wetten, dan heeft de Consumer Rights Act 2015 of de California Consumer Privacy Act van 2018 voorrang en zijn deze van toepassing wanneer u de Dienst strikt alleen als consument gebruikt.

25. Bevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd, uitgelegd en gehandhaafd in overeenstemming met Nederlands recht en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank in Maastricht, Nederland. Indien van toepassing blijven uw wettelijke rechten onaangetast.